• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Công bố thông tin

Kiểm tra thuế định kỳ 2017 đến năm 2019_năm 2020

Kiểm tra thuế định kỳ 2017 đến năm 2019_năm 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 17/11/2020
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 06/07/2020
Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020

Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 25/06/2020
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 25/06/2020
Công Bố Thông Tin ĐHCĐ 2020

Công Bố Thông Tin ĐHCĐ 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 26/06/2020
Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Thông Báo Thay Đổi Nhân Sự

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 26/06/2020
CBTT về cuộc hop ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Dự thảo các tài liệu Đại hội

CBTT về cuộc hop ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Dự thảo các tài liệu Đại hội

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 15/06/2020
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

T hông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020. ...

 • 0 Bình luận
 • 01/06/2020
Chốt danh sách tham gia Đại hội cổ đông 2020

Chốt danh sách tham gia Đại hội cổ đông 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 20/05/2020
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Công ty cổ phần Sách Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: ...

 • 0 Bình luận
 • 10/4/2020
Chốt danh sách cổ đông SAVINA

Chốt danh sách cổ đông SAVINA

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 6/4/2020
Gia hạn họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

Gia hạn họp Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 3/4/2020
Thay đổi cổ phần cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

Thay đổi cổ phần cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 3/10/2019
Thay đổ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Thay đổ số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/9/2019
Báo cáo kết quả giao dịch về việc mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch về việc mua lại cổ phiếu quỹ

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 27/9/2019
Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 12/9/2019
VNB_MuacophieuCBCNVlamcophieuquy_nam2019

VNB_MuacophieuCBCNVlamcophieuquy_nam2019

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 22/7/2019
CV CBTT Hop dong kiem toan 2019

CV CBTT Hop dong kiem toan 2019

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 04/7/2019
CBTT BB + NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 _ SAVINA

CBTT BB + NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019 _ SAVINA

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 14/06/2019
CBTT về việc thay đổi nhân sự

CBTT về việc thay đổi nhân sự

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 14/06/2019
Công bố thông tin bất thường 24h

Công bố thông tin bất thường 24h

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 03/6/2019
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
Công bố thông tin bất thường 24h

Công bố thông tin bất thường 24h

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 11/1/2019
Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 19/8/2018
Công bố thông tin

Công bố thông tin

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 27/7/2018
Công bố thông tin V/v thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Công bố thông tin V/v thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 25/5/2018
Thư chào bán phần vốn góp

Thư chào bán phần vốn góp

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/12/2018
Công bố thông tin 24h

Công bố thông tin 24h

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 12/7/2018
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 23/8/2016
CBTT về việc thay đổi nhân sự

CBTT về việc thay đổi nhân sự

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 18/5/2018
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 24/4/2018
Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 12/4/2018
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Các tài liệu phục vụ Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 : Thông báo mời họp – Xem và tải về Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên...

 • 0 Bình luận
 • 07/4/2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Việt Nam Mã chứng khoán: VNB...

 • 0 Bình luận
 • 13/3/2018
Công văn về thời hạn chốt danh sách cổ đông – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công văn về thời hạn chốt danh sách cổ đông – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 07/3/2018
Công văn số 71/2017/CV-TGĐ-SAVINA

Công văn số 71/2017/CV-TGĐ-SAVINA

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 08/12/2017
Công văn 069/SAVINACV/2017

Công văn 069/SAVINACV/2017

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 14/8/2017
Công văn số 058/SAVINA/CV/2017

Công văn số 058/SAVINA/CV/2017

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 21/7/2017
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 24/5/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – thường niên năm 2017

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 24/5/2017
CBTT: Số 040/2017/CV-TGĐ-SAVINA

CBTT: Số 040/2017/CV-TGĐ-SAVINA

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 10/5/2017
Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 09/5/2017
Công ty Cổ phần Sách Việt Nam: Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam: Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2017

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

1. Chương trình ĐHCĐ Xem và tải về 2. Mẫu Thẻ biểu quyết Xem...

 • 0 Bình luận
 • 05/5/2017
Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 19/4/2017
Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Việt Nam...

 • 0 Bình luận
 • 14/4/2017
Công bố thông tin bất thường

Công bố thông tin bất thường

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 07/12/2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 14/11/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 05/10/2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 15/7/2016
Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 13/7/2016

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng