• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Công bố thông tin

THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP SÁCH VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

THÔNG BÁO KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP SÁCH VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cổ phần của CTCP Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 02/4/2024. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và...

 • 0 Bình luận
 • 29/03/2024
Đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật

Đăng ký kinh doanh thay đổi người đại diện pháp luật

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 20/07/2023
QDXPVPHC Kiểm tra thuế kỳ 20-22 năm 2023

QDXPVPHC Kiểm tra thuế kỳ 20-22 năm 2023

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 18/07/2023
Thay đổi nhân sự

Thay đổi nhân sự

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 14/07/2023
Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Hợp đồng kiểm toán năm 2023

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 07/07/2023
Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ TN 2023

Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ TN 2023

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 10/03/2023
Hợp đồng kiểm toán năm 2022

Hợp đồng kiểm toán năm 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 20/07/2022
CBTT_Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

CBTT_Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 03/11/2021
CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2021

CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 12/08/2021
CBTT_Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm2021

CBTT_Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 18/06/2021
CBTT_ Thay đổi nhân sự_2021

CBTT_ Thay đổi nhân sự_2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 18/06/2021
CBTT_Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

CBTT_Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
CBTT_Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

CBTT_Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 21/04/2021
Ngày chốt DSCĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Ngày chốt DSCĐ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 19/04/2021
CBTT Thay đổi nhân sự

CBTT Thay đổi nhân sự

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 14/06/2019
CBTT BB+NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019

CBTT BB+NQ ĐHĐCĐ thường niên 2019

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 14/06/2019
CBTT DHDCD và dự thảo tài liệu họp

CBTT DHDCD và dự thảo tài liệu họp

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 03/06/2019
CBTT hợp đồng kiểm toán 2020

CBTT hợp đồng kiểm toán 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 06/07/2020
CBTT Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

CBTT Biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 26/06/2020
CBTT Mua lại giao dịch cổ phiếu quỹ

CBTT Mua lại giao dịch cổ phiếu quỹ

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 12/09/2019
Hợp đồng kiểm toán 2019

Hợp đồng kiểm toán 2019

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 04/07/2019
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 12/06/2020

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng