• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Đại Hội Cổ Đông 2022

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 19/05/2022
Thông báo mời họp

Thông báo mời họp

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
1. Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

1. Giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
2. Giấy ủy quyền danh cho tổ chức

2. Giấy ủy quyền danh cho tổ chức

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
3. Chương trình họp dự kiến

3. Chương trình họp dự kiến

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
4. Hướng dẫn cổ đông tham gia họp trực tuyến

4. Hướng dẫn cổ đông tham gia họp trực tuyến

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
6. Báo cáo của HĐQT SAVINA năm 2021

6. Báo cáo của HĐQT SAVINA năm 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
7. Tờ trình HĐQT SAVINA về kết quả năm 2021 và kế hoạch năm 2022

7. Tờ trình HĐQT SAVINA về kết quả năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
8. Báo cáo BKS năm 2021

8. Báo cáo BKS năm 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
9. Báo cáo tình hình tài chính năm 2021

9. Báo cáo tình hình tài chính năm 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
10. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021

10. Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
11. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021

11. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
12. Tờ chỉnh lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022

12. Tờ chỉnh lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
13. Tờ chỉnh sửa đổi bổ sung điều lệ

13. Tờ chỉnh sửa đổi bổ sung điều lệ

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
14. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ 2022

14. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/04/2022
Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 27/04/2022
Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHCĐ 2022

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHCĐ 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 25/03/2022
Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 25/03/2022

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng