• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Đại Hội Cổ Đông 2021

Thông tin ứng viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin ứng viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
Thông tin ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
1.Thông báo mời họp

1.Thông báo mời họp

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
2.Hướng dẫn cổ đông tham dự họp trực tuyến

2.Hướng dẫn cổ đông tham dự họp trực tuyến

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
3. Chương trình họp dự kiến

3. Chương trình họp dự kiến

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
6.Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến

6.Quy chế tổ chức ĐHCĐ trực tuyến

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
7. Tờ trình bầu TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

7. Tờ trình bầu TV HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
8. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS

8. Quy chế bầu cử HĐQT và BKS

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
9.Báo cáo của HĐQT 2020

9.Báo cáo của HĐQT 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
10.Báo cáo của BKS năm 2020

10.Báo cáo của BKS năm 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
11.Tờ trình về kết quả 2020 và kế hoạch 2021

11.Tờ trình về kết quả 2020 và kế hoạch 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
12. Tờ trình về tình hình tài chính 2021 V1

12. Tờ trình về tình hình tài chính 2021 V1

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
13.Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020

13.Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
14. Tờ trình thù lao HDDQT và BKS 2020

14. Tờ trình thù lao HDDQT và BKS 2020

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
15. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán

15. Tờ trình phê duyệt danh sách công ty kiểm toán

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
16. Tờ trình sửa đổi điều lệ và ban hành các quy chế

16. Tờ trình sửa đổi điều lệ và ban hành các quy chế

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
16.1. Dự thảo cơ chế quản trị nội bộ

16.1. Dự thảo cơ chế quản trị nội bộ

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
16.2. Dự thảo quy chế hoạt đông HĐQT

16.2. Dự thảo quy chế hoạt đông HĐQT

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
16.3. Dự thảo quy chế hoạt đông BKS

16.3. Dự thảo quy chế hoạt đông BKS

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
16.4. Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ

16.4. Phụ Lục Sửa Đổi Điều Lệ

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
17. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

17. Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
Giấy Ủy Quyền tổ chức

Giấy Ủy Quyền tổ chức

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021
Giấy Ủy Quyền cá nhân

Giấy Ủy Quyền cá nhân

Đăng bởi: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

 • 0 Bình luận
 • 28/05/2021

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng