• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…
Hết hàng

365 câu danh ngôn cho cuộc sống hàng ngày

Mã sản phẩm: SP1107

Cuèn s¸ch vu«ng v¾n, cã thÓ n»m gän trong lßng bµn tay, mang tªn 365 c©u danh ng«n cho cuéc sèng h»ng ngµy võa ®­îc Nhµ xuÊt b¶n Thanh Niªn Ên hµnh vµo ®Çu n¨m 2006. 365 c©u danh ng«n cho cuéc sèng h»ng ngµy h×nh nh­ ®­îc xuÊt...
42.000₫
Hết hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển toàn quốc

Thanh toán Online hoặc khi nhận hàng

Hết hàng


Chi tiết sản phẩm

Cuèn s¸ch vu«ng v¾n, cã thÓ n»m gän trong lßng bµn tay, mang tªn 365 c©u danh ng«n cho cuéc sèng h»ng ngµy võa ®­îc Nhµ xuÊt b¶n Thanh Niªn Ên hµnh vµo ®Çu n¨m 2006. 365 c©u danh ng«n cho cuéc sèng h»ng ngµy h×nh nh­ ®­îc xuÊt b¶n ®Ó ng­êi yªu s¸ch mua lµm quµ tÆng cho b¹n bÌ vµ ng­êi th©n, hoÆc vÝ nã gièng nh­ mét cuèn sæ lÞch bá tói còng ®­îc. Bëi lÏ, nh÷ng ng­êi lµm s¸ch ®· cã chñ ý rÊt râ rµng: Kh«ng muèn ng­êi ®äc ph¶i dµnh thêi gian ®äc mét lÌo tõ ®Çu tíi cuèi. V× thÕ, s¸ch ®­îc chia thµnh 12 phÇn, t­¬ng øng víi 12 th¸ng trong n¨m. Theo ®ã, tïy theo tõng th¸ng, vÝ nh­ th¸ng 1 cã tíi 31 c©u xÕp vµo 31 ngµy, cßn tíi th¸ng 2 l¹i chØ cã 28 c©u øng víi 28 ngµy,… Cø thÕ, trong mét ngµy ngæn ngang víi bao c«ng viÖc, bao dù ®Þnh, bao ©u lo, thËm chÝ cã nhiÒu stress n÷a, ta h·y dµnh d¨m phót thËt tÜnh t©m, thËt yªn b×nh ®Ó ®äc mét c©u danh ng«n ®· ®­îc tuyÓn chän tõ v« vµn nh÷ng tr¶i nghiÖm cña c¸c bËc vÜ nh©n, cña c¸c nhµ b¸c häc tµi danh sèng ë nhiÒu thêi ®¹i. Kh«ng véi vµng, ta x¸c lËp mét thãi quen mçi ngµy më s¸ch vµi phót ®Ó ®äc, ®Ó thÊm thÝa vµ chiªm nghiÖm vÒ t×nh yªu, t×nh ng­êi vµ sù b×nh yªn, gièng nh­ c©u nãi cña Andrew Mathews: “H·y b¾t ®Çu mçi ngµy víi chñ ý t×m sù c©n b»ng vµ thanh th¶n”.

      LËt më cuèn s¸ch ®­îc thiÕt kÕ tinh tÕ trong tõng trang víi nh÷ng tÊm h×nh minh häa sinh ®éng vµ nhiÒu ý nghÜa, b¹n ®äc cã thÓ b¾t gÆp nhiÒu c©u nãi ®¸ng ®Ó ta thªm mét lÇn suy ngÉm. VÝ nh­ lËt trang 368, ®óng vµo ngµy 15 th¸ng 12, b¹n sÏ gÆp c©u: “Trong sù ®au khæ cña sè phËn h·y lu«n tin r»ng con ng­êi sinh ra lµ ®Ó cã h¹nh phóc còng nh­ chim trêi sinh ra lµ ®Ó bay cao” (Karalenco). Hay lËt tíi trang 374, ngµy 21 th¸ng 12, lµ c©u cña Fracos Mauriat: “§õng o¸n ta kh«ng b»ng ai, ng­êi kh«ng b»ng ta v« sè. §õng khoe ta giái h¬n ai, ng­êi giái h¬n ta rÊt nhiÒu. Muèn cÇu tiÕn h¬n ng­êi, ra ®êi ph¶i biÕt ng­íc m¾t nh×n tíi. V× nh×n xuèng d­íi ta thÊy h¬n ng­êi, nh­ng nh×n lªn ta lµ sè kh«ng vÜ ®¹i”. HoÆc quay vÒ ngµy 14 th¸ng 3 (trang 83), ng­êi ®äc sÏ ngÉm ngîi cïng cùu Tæng thèng Mü A.Lincoln víi c©u nãi bÊt hñ: “H·y b¸n c¬ b¾p vµ trÝ tuÖ cña m×nh víi gi¸ cao nhÊt, nh­ng kh«ng b¸o giê ®­îc phÐp b¸n tr¸i tim vµ t©m hån”. v.v…

      S¸ch tËp hîp c©u danh ng«n cña nh÷ng ng­êi næi tiÕng l©u nay ®· cã nhiÒu trªn thÞ tr­êng, nh­ng víi cuèn s¸ch 365 c©u danh ng«n cho cuéc sèng h»ng ngµy ng­êi thùc hiÖn ®· chän ®­îc mét c¸ch lµm míi mÎ vµ s¸ng t¹o. Bëi thÕ, xÐt trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh, nã ®­îc xem nh­ mét cuèn cÈm nang sèng bá tói cho mäi nguêi.


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng