• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền

Công ty cổ phần Sách Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách Việt Nam

Mã chứng khoán: VNB

Mã ISIN: VN000000VNB1

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2020

+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung lấy ý kiến cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chính thức thực hiện.
2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

 

Trân trọng thông báo

Tổng Giám Đốc

Cao Tiến Bình (đã ký)


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng