• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Mã chứng khoán: VNB

Mã ISIN: VN000000VNB1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2017

–         Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

–         Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

–         Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/05/2017 đến ngày 29/05/2017.

–         Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thông báo sau tới các cổ đông.

–         Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Sách Việt Nam.

 

Trân trọng thông báo./.

Tổng Giám đốc

(đã ký)

Lê Thăng Long


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng