• Gợi ý từ khóa:
 • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Các tài liệu phục vụ Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 :

 1. Thông báo mời họp      –       Xem và tải về
 2. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018      –       Xem và tải về
 3. Mẫu thẻ biểu quyết      –       Xem và tải về
 4. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết      –       Xem và tải về
 5. Quy chế tổ chức và hoạt động Đại hội Cổ đông      –       Xem và tải về
 6. Báo cáo của Hội đồng quản trị      –       Xem và tải về
 7. Báo cáo của Ban Giám đốc      –       Xem và tải về
 8. Báo cáo của Ban Kiểm soát      –       Xem và tải về
 9. Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán      –       Xem và tải về
 10. Báo cáo tình hình triển khai dự án năm 2017      –       Xem và tải về
 11. Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017      –       Xem và tải về
 12. Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát      –       Xem và tải về
 13. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán      –       Xem và tải về
 14. Tờ trình Phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc      –       Xem và tải về
 15. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông      –       Xem và tải về
 16. Giấy ủy quyền (dành cho cá nhân)      –       Xem và tải về
 17. Giấy ủy quyền (dành cho tổ chức)      –       Xem và tải về

Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng