• Gợi ý từ khóa:
  • Sách kinh tế, sách giáo dục, sách kỹ năng, văn phòng phẩm, bút, đồ chơi…

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam: Tài liệu phục vụ cho Đại hội Cổ đông thường niên 2017

1. Chương trình ĐHCĐ                Xem và tải về

2. Mẫu Thẻ biểu quyết                 Xem và tải về

3. VB ứng cử KSV                 Xem và tải về

4. VB đề cử KSV                 Xem và tải về

5. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết                 Xem và tải về

6. Quy chế tổ chức và hoạt động ĐHCĐ                 Xem và tải về

7. Tờ trình của BKS                 Xem và tải về

8. Quy chế bầu KSV                 Xem và tải về

9. Báo cáo của HĐQT                 Xem và tải về

10. Báo cáo của BGĐ                 Xem và tải về

11. Báo cáo của BKS                 Xem và tải về

12. Báo cáo tình hình tài chính năm 2016                 Xem và tải về

13. Báo cáo tình hình triển khai dự án năm 2016                 Xem và tải về

14. Tờ trình của HĐQT                 Xem và tải về

15. Tờ trình của HĐQT và BKS                 Xem và tải về

16. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán                 Xem và tải về

17. Tờ trình phê duyệt Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ                 Xem và tải về

18. Mẫu thẻ bầu KSV                 Xem và tải về

19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ                 Xem và tải về

20. Giấy ủy quyền dự ĐH của cá nhân                 Xem và tải về

21. Giấy ủy quyền dự ĐH của tổ chức                 Xem và tải về


Lên đầu trang
0 Xem giỏ hàng